Jumaliku Ema tähtsusest
 

Riina Grethiel

Mitmed tekstid Jumalikust Emast sisaldavad väga tugevat energeetilist sõnumit ning üleskutset teadvustada, et lisaks jumalikkuse meesaspektile (mis on meie psüühikasse n-ö istutatud) on olemas ka jumalikkuse naisaspekt. Kuigi Allikas ise on üks ja jagamatu tervik – Kõik, Mis Olemas On – samastame me aastatuhandeid domineerinud patriarhaalse maailmakorralduse mõjul Jumalat enamasti Isaga. See annab küll võimaluse teatud läheduse kogemiseks, mis poleks võimalik, kui käsitleksime Allikat üksnes ebaisikulise absoluudina, kuid suhestudes ainult meesprintsiibiga, jääb kogemus Jumalast poolikuks. Kuna meie teadvus kolmandas dimensioonis on polaarne, mis jagab terviku alati kaheks vastandlikuks aspektiks, siis peame me ühtsuse mõistmiseni jõudmiseks looma ühenduse Algallika mõlema aspektiga. Sest alles siis, kui me oleme taastanud tasakaalu Allika mees- ja naisaspekti vahel, on meil võimalik liikuda edasi avaramate teadvusetasandite ning järjest sügavama ühtsuse kogemuse suunas.  

Kuid Jumaliku Ema teadvustamisel on veel teinegi väärtus, sest just siin peitub võti reaalsuse loomise juurde. Kui meesprintsiip vahendab meile jumalikku mõtet ehk kõrgemaid ideid, siis naisprintsiibis väljendub jumalik loovus, kinnitades, et armastus pole mitte ainult heatahtlik suhtumine, vaid erakordselt võimas loov vägi. Kõik olemasolev on küll jumaliku mõtte väljendus, kuid ilma naisaspektilt tuleva loomisväeta ei oleks võimalik mitte midagi manifesteerida.  

Kuna me kõik oleme pärit ühest ja samast vaimsest Algallikast, siis elab meis kõigis jumalikkuse seeme, mille oleme pärinud oma jumalikelt vanematelt. Sõltumata soost on meis kõigis võrdselt esindatud nii jumalik ema-aspekt kui ka jumalik isa-aspekt. Nii omandame me sedamööda, kuidas me endas peituvat sisemist potentsiaali avame ja arendame, võime vastu võtta jumalikku mõtet inspiratsioonipuhanguna ning manifesteerida seda ka füüsilises maailmas. Kõik tõelised pärlid kunstis, arhitektuuris, kirjanduses ja muusikas on sündinud sel viisil. Kõik geniaalsed kunstnikud olnud kontaktis oma sisemise jumalikkuse mõlema aspektiga.  

Veelgi enam, kui taastame ühenduse nii Jumaliku Isa kui Jumaliku Emaga, siis võiks kogu meie elu olla katkematu jumalikku mõtte väljendus. Meie elu võiks olla kunstiteos selle sõna kõige kõrgemas tähenduses. Selles protsessis tuleb meil muidugi õppida kuulama ka oma sisemist juhtimist, mis annab meile märku meie hingeplaanist – ja see on alati kooskõlas suurema tervikuga. Kui kuulame sisemist juhtimist ning teeme koostööd vaimse maailmaga, nii Jumaliku Isa kui Jumaliku Emaga, siis juhatatakse meid samm-haaval valikute suunas, mis loovad siia maailma kõikide kõige kõrgemat hüvangut.    

Igaühel meist on oma imeline kingitus maailmale – meie potentsiaalne elutöö. Teadke, et kui kõik inimesed hakkaksid tegema seda, mida nad on siia planeedile tegema tulnud – väljendama ning kehastama kõrgeimat mõtet iseendast, siis oleks see maailm siin imeline paik. Nii lihtne see ongi. Teadke ka, et kui ühenduse loomine jumaliku meesprintsiibiga aitab teil üksnes mõista neid kõrgemaid ideid, siis Jumaliku Ema abiga saab võimalikuks nende ideede manifesteerimine ja/või kehastamine.  

Paljud inimesed ei tee seda, mida nad tegema on tulnud, sest nad ei tea, kuidas manifesteerida küllust, raha ja vahendeid, mida nad selleks vajavad. Hirm raha pärast on üks suuremaid takistusi hingeteele asumise ees. Paljud arvavad, et meid juhivad üksnes välised jõud, kuid see pole nii. See, mida kogeme välismaailmas, on siseilma peegeldus. Ja sageli on välismaailmas toimuv ainsaks võimalikuks sõnumitoojaks selle kohta, millised puudujäägid meis peituvad, sest ego teeb takistusi neid enda sees märgata.   

Praegusel üleminekuajastul, mil kogu elu meie planeedil ja ka kosmilistel tasanditel liigub edasi kõrgematesse dimensioonidesse, muutub manifestatsiooniseaduste tundmine järjest olulisemaks. Mida me soovime oma ellu luua? Meie mõtted omavad alati vähemal või rohkemal määral loomejõudu, sest me ei saa end kunagi täielikult lahutada Jumalikust Emast, kes teadvustamata kujul toimib kui meie alateadvuses peituv kontrollimatu jõud. Just võimetus loomisprotsessi teadvustada ning kooskõla puudumine kõrgema plaaniga toobki sellesse maailma niivõrd palju kaost.    

Kõige selle näilise segaduse varjus eksisteerib üks universaalne seadus, mille tundmaõppimine võimaldab meile piiramatut vabadust, sest seda tundes ei hakka me lõhkuma universumis valitsevat tasakaalu. Tasakaalu säilitab põhjuse- ja tagajärjeseadus, mida vahel ka karmaseaduseks kutsutakse, ning see suunab eluhoovusi alati jumaliku mustriga kooskõlastuma. Karmaseaduse toime võib olla vahel väga valus ning et selle valu vajadust mõista ja karmaseaduse mõju alt vabaneda, tuleb meil teadvustada, et me kõik oleme üks. Me kõik mõjutame tervikut. Ja meil tuleb tundma õppida seda imelist tervikut, mille osad me oleme. Ainult nii jõuame me harmooniasse kõige elavaga. Kui loobume toimimast egona ning taotleme ühendust oma kõrgema olemusega, õpime tasapisi mõistma oma osa jumalikus tervikus ning kooskõlastume üha enam ka kõrgema plaaniga. Nii hakkama kehastama ning väljendama kõrgemat mõtet iseendast (oma jumalikku olemust) ning toimima kaasloojatena, kes loovad õnne ja õitsengut kõikide jaoks.  

Sellel teel tuleb ette palju takistusi ja tagasilööke. Nii tunneme sageli, et oleme rattas ega näe väljapääsu. Põhjuseks on see, et oma negatiivsete ja ennastvähendavate mõtetega, eelarvamuste, hirmude ja kahtlustega tõmbame me ligi sündmusi, mis ei tee meid ega ka meid ümbritsevaid inimesi õnnelikuks. See omakorda tekitab uusi negatiivseid impulsse. Seepärast muutub järjest olulisemaks kontrolli saavutamine oma mõtete ja tunnete üle, samuti selle teadvustamine, et meie mõtted ja tunded koos loovadki reaalsust, mida kogeme. Vaimne maailm jälgib vaid seda, et me ei rikuks suuremat tasakaalu. Allikas ei sekku meie reaalsuse kogemusse, kui me seda ei palu. Kuid kui me abi palume, siis võib Ta ühe hetkega meie kogemust muuta. Siiski oodatakse meilt praegusel ajal rohkemat kui lihtsalt käed rüpes kõrgemate jõudude peale lootmist. Meilt oodatakse, et saaksime kaasloojateks ning et hakkaksime vastu võtma ja vahendama jumalikku mõtet (Jumalikku Isa kingitusi) ning tegema oma elutööd – väljendama ja kehastama oma kõrgemat olemust, luues seda, mis just meie kaudu seda planeeti rikastada saaks. Viimast saame teha Jumaliku Ema abiga. Julgus järgida oma hinge kutset viib eluülesande teostamiseni ning sellega on lahutamatult seotud ka oskus luua oma ellu küllust ja õitsengut. Et seda suuta, on meil vaja tunda, mõista ja tunnustada nii Jumalikku Isa kui Jumalikku Ema. 

Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt